Pracovní postupy

Příprava před zděním

Pro rychlost stavebních prací a kvalitu samotné výstavby je důležité přesné vybetonování základové desky, resp. Základových pásů. Na základovou desku a pásy před zděním nalepte hydroizolaci.

Všeobecné pokyny při zdění

Zděte při teplotě ovzduší nad +5°. Na zdění doporučujeme použít zdící maltu PORFIX. Orientační spotřeba zdící malty je 17 kg/m3 zdiva u tvárnic PDK a 20 kd/m3 u hladkých tvárnic. Zdící maltu nanášejte na spojované plochy tvárnic ozubenou zednickou lžící rovnoměrně, aby  po uložení tvárnice vznikla spára maximálně 2-3 mm. Do spojovací malty používejte jen vhodné přísady proti mrazu a jiné vhodné chemické přísady. Příčkovky tloušťky 75 mm používejte jen na konstrukce přiměřené tomuto materiálu.

Míchání zdící malty

Suchou směs zdící malty/lepidla na pórobeton PORFIX nasypte do čisté nádoby s vodou (přesné množství vody je uvedené na obale v závislosti na výrobním závodě). Rozmíchejte do homogenní hmoty a zpracujte do 4 hodin. V případě použití zdící malty od jiného výrobce se ujistěte, že je zdící malta vhodná na pórobeton.

porfix-3.jpeg

Založení stavby

 1. Pomocí nivelačního přístroje nebo laserové vodováhy zjistěte výškové nerovnosti, osazení první tvárnice přizpůsobte nejvyššímu bodu.
 2. Vytyčte strany, přeměřte uhlopříčky a v případě potřeby následně udělejte korekce nepřesností úhlopříček (pomocí přeřícího pásma nebo laserového měřidla).
 3. Osaďte rohové tvárnice  a následně do vápeno-cementové malty, udělejte výškovou kontrolu nivelačním  přístrojem resp. Laserovou vodováhou. Opět překontrolujte délky a úhlopříčky. Pokud při zdění používáte hladké tvárnice, spojujte je i na svislých plochách pomocí zdící malty PORFIX. Při použití tvárnic  pero-drážka (PDK) zdící maltu na svislý spoj nenanášejte, protože je suchý.
 4. Případné menší nerovnosti první řady srovnejte hoblíkem. Tvárnice před nanášením zdící malty zbavte prachu případných nečistot.

porfix-27.jpeg

porfix-29.jpeg

porfix-56.jpeg

Zdění obvodových zdí s tvárnicemi PORFIX

Po výškovém (provádíme škrabákem na pórobetón)  zarovnání a očištění ložné plochy nanášejte zdící maltu PORFIX rovnoměrně po celé ploše na horizontálí i vertikálí spoj (kromě tvárnic PDK) pomocí zubové zednické lžíce. Dbejte na to, aby spáry byly ideáně cca 2 mm. Důležité je správné provázání tvárnic. Přesah svislých styků musí být minimálně 100 mm.

Pomocí šňůry nebo vodováhy průběžně kontrolujte vodorovnost a svislost stěn. Pokud při zdění osazujete dveřní zárubně, tak po dosáhnutí výšky zdiva přibližně 1,5 m zkontrolujte sířku otvorů.

Zdění příček

Při zdění příček je důležitá jejich správna vazba a ukotvení k obvodovým zdem.

 • nosné příčky ukotvěte způsobem "na vazbu"
 • nenosné příčky připojte k nosné konstrukci takzvaným trvale pružným spojem. Mezi nenosnou příčkou a nosnou stěnou i stropem nechte mezeru jeden centimetr a vyplňte ji polyuretanovou pěnou. Příčky ukotvujte pomocí ocelového úhelníku. Jejich zakládání je vhodné vždy provést na asfaltový izolační pás

Dilatace při zdění

Dilatace dělejte po celé výšce zdiva - v obvodové zdi po každých 24 m - u příček po maximálně 6 metrech.

Ochrana zdiva

Pórobetonový materiál a neukončené nezastřešené stavby doporučujeme chránit proti dešti překrytím nepromokavým materiálem (např. fólií).

Omítání zdiva PORFIX

Doporučené typy omítek na zdivo PORFIX:

0610KVK Jádrová omítka strojní 0630 KVK. Jednovrstvá omítka strojní, 0330 KVK. Jednovrstvá štuková omítka strojní a ruční, 690 KVK Thermoizolační omítka strojní, 0625 KVK Sádrová lehčená omítka.

Využití U-profilů v praxi

Nosné překlady zalévané do U-profilů PORFIX

Nosné překdlady zalévané do U-profilů PORFIX se používaí na překlenutí otvorů ve vnějšíchh i vnitřních nosných stěnách.

Překlady zhotovíte přímo na stavbě tak, že do  připravených podepřených U-profilů PORFIX, které jsou navzájem slepené, vložíte výztuž. Pokud jsou U-profily použité jako překlady na vnější nosné stěně budovy, která nebude dodatečně zateplovaná,vložte do U-profilu k vnější straně tepelnou izolaci tloušťky 80 mm (na vnitřních nosných stěnách a vnějších nosných stěnách dodatečně zateplovaných budov není potřeba tepelnou izolaci vkládat). Po uložení výztuže zabetonujte nosné jádro betonem tř. C20/25.

Základní technické parametry

 • výztuž - se skládá z hlavní tahové výztuže (navrhuje statik podle zatížení a spojovaccího třmínku (E6) jako smykové výztuže. Vzdálenost třmínků je 100 mm a krytí výztuže minimálně 16 mm, zabudovaná výztuž musí být zbavená okují, koroze a nečistot
 • maximální světlost otvoru (Lo): 3 000 mm
 • uložení překladů na zdivo min. 250 mm /u překladů z U- profilů bez tepelné izolace
 • Min. 375 mm - u překladů z U-profilů s tepelnou izolací
 • předpokládaná nosnost překladů - bude dosažena po 28 dnech po zabetonování

Osazení nosných překladů

Pro zabezpečení správného osazení a polohy překladů je na každém z nich vyznačen směr kladení - šipkou dolů (nosná výztuž dole.) Při překladech délky 1,20 m je možná ruční manipulace. Na manipulaci delších překladů je potřebné zdvihací zařízení. Osazení překladů doporučujeme realizovat do lepidla PORFIX. Překlad složený z jednotlivých nosných překladů je potřeba po jeho vyskládání minimálně na každých 900 mm zabezpečit proti převrhnutí pomocí ocelových spon z hřebínkové oceli o průměru min. 12 mm, nebo svázáním skrz manipulační oka. Body stlačené by měwly být výškově ve středu překladu.  Na takto zabezpečený překlad je možné přímo klást stropní nosníky PORFIX s minimálním uložením 150 mm. Zabezpečovací spony je možné odstranit až po zatvrdnutí betonu.

Nosné překlady na obvodové stěně

U dodatečně zateplených budov zateplení samotného překladu není nutné řešit. Pokud budova nebude dodatečně zateplená (při použití tvárnic PORFIX PREMIUM P2 - 400 šířky 375 nebo 500 mm), je nutné zateplení  překladu řešit tak, aby úložná plocha stropních nosníků byla na překladech. Dva překlady šířky 100 mm musí být uložené z interiérové strany.

Postup při montáži stropní konstrukce

Se stropními nosníky a stropními vložkami manipulujeme se zvýšenou opatrností, protože případná poškození mohou mít negativní vliv na statiku stropní konstrukce. Stropní konstrukce můžete ukládat přímo na tvárnice nosných stěn. Stropní nosníky ukládejte ručně anebo pomocí mechanizace, a to v modulu 600 mm, podle výkresu skladby stropu. Minimální uložení je 150 mm, maximální světlost místnosti je 7 700 mm.

 • uložené stropní nosníky podepřete montážními podpěrami ve vzdálenosti maximállně 1 600 mm tak, aby vzniklo převýšení uprostřed nosníku - dokud se nezačne zdvihat jeden z konců nosníku. Stabilitu podpůrného systému zabezpečte zavětrováním úhlopříčně na sloupky, přibitím desek ve dvou nerovnoběžných směrech. Podpěry nestavte na zamrznutou zem. Při zvýšeném rovnoběžném zatížení stropu nenosnou příčkou, uložte pod tuto příčku minimálně  dva nosníky
 • stropní vložky ukládejte na připravené nosníky v kolmém směru až po montáži podpěr. Stropní vložky krajního pole můžete ukládt i jednou stranou na zdivo (min. 20 mm) a druhou stranou na stropní nosník. Vložky se ukládají na sucho
 • na uložené stropní vložky položte příčnou konstrukční výztuž - minimálně kari síť s oky 200 x 200 mm a drát o 6 mm, kterou upevníte betonářským drátem k podélným  prutům nosníku
 • po vyarmování zalijte mezery mezi stropnímmi vložkami betonem a zalijte i betovnou desku s výškou 50 mm - musí být zalité v jedné vsrtvě. Pórobetón vstřebává vlhkost, proto stropní vložky před betonáží navlhčete vodou cca 4-6l/m2. Doporučujeme beton třídy min. C20/25. Při převážení betonové směsi po uložených stropních vložkách použijte dřevěné fošny. Celou konstrukci je třeba betonovat v celku bez technologických  přestávek včetně věnců
 • při venkovní teplotě +12° až + 20° je možné strop zatížit nejdříve 28 dní po jeho zabetonování. Při teplotě  nižší jak + 12° se doba zrání úměrně prodlouží. Betonáš při teplotách pod +5° nedoporučujeme  bez potřebných  přísad. Po dostatečném vytvrdnutí betonu odstraňte podpěry.