Ochrana osobních údajů

Správce:
PORFIX CZ a.s.
IČ: 601 08 924
se sídlem Kladská 464, Poříčí, 541 03 Trutnov
e-mail marketing@porfix.cz
(dále jen „Správce“ nebo „my“)

Kontaktní údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) pro komunikaci ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů a výkonem práv subjektů údajů:
Označení DPO (Pověřence): Goodking Advisory s.r.o. (odpovědná osoba Petr Sobotka)
e-mail: porfix@kontaktDPO.cz
tel.: +420 725 587 047

 

V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů (dále také „OÚ“) subjektů údajů, tedy zákazníků, obchodních partnerů a dalších třetích osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovány. Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás (subjekty údajů) s Vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno. Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a při zpracování osobních údajů postupujeme podle zákona č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů i Nařízení (EU) 2016/679, tj. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které je účinné od 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo Nařízení v předchozí větě se dostane přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazujeme.

1) Jaké osobní údaje zpracováváme a za jakými účely

Nejčastěji zpracováváme osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete při společné komunikaci, v dotazníkách nebo přes formuláře na webových stránkách Porfix.cz. Tímto Vás informujeme, že za účely:

Účel 1)  reakce na Vaši poptávku včetně vytvoření nabídky nebo zaslání hodnotícího dotazníku a s tímto související komunikace,

Účel 2) informování o vlastnostech, specifikách, správném způsobu užití a/nebo montáže výrobků, které jsou předmětem poptávky či s ní souvisejí (např. zaslání odkazu na video návod), a to včetně odborných doporučení,

Účel 3) případných Vašich právních jednání navazujících na Vaši poptávku či s ní souvisejících.

Účel 4) propagace a marketing na webu a soc. sítích

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v následujícím rozsahu:

a) Tyto kategorie osobních údajů: identifikační údaje, kontaktní údaje, identifikační údaje návštěvníka webu, údaje poskytnuté při společné komunikaci, údaje poskytnuté v dotazníkách a ve webových formulářích. Konkrétně se jedná nejčastěji o tyto osobní údaje:

I) Jméno a příjmení stavebníka

II) E-mailová adresa stavebníka

III) Telefonní číslo stavebníka

IV) Typ stavby, místo a okres stavby

V) Části projektové dokumentace ke stavbě včetně fotek a na nich zachycených OÚ

VI) E-mailová adresa stavebnin nebo kontaktní osoby

VII) Telefonní číslo stavebnin nebo kontaktní osoby

Dále si Vás dovolujeme informovat, že shora uvedené účely 1 a 2 představují oprávněné zájmy správce, aby mohl poptávku vyřídit a činit s tímto související nezbytné kroky.

Dále shora uvedené účely 1, 2 a 3 zpracování souvisí se zpracováním osobních údajů, které může být nezbytné k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy a eventuálně též bude nezbytné pro plnění na základě smlouvy, jejíž smluvní stranou byste byl(a). Osobní údaje zpracovávané na základě tohoto odstavce jsou taktéž zpracovávány při plnění zákonných povinností (např. evidence účetních dokladů po dobu 10 let podle § 35 odst. 2 zákona o DPH č. 235/2004 Sb.).

Nedojde-li na základě poptávky či v souvislosti s ní k objednávce, jsou osobní údaje zpracovávány za shora uvedenými účely nejvýše po dobu čtyř (4) let od okamžiku, kdy byly od Vás získány; po dobu delší však tehdy, je-li s přihlédnutím ke všem okolnostem patrné, že poptávka je pro Vás stále relevantní na základě Vašich sdělení.

Dále pro shora uvedený účel 4 zpracováváme osobní údaje na základě souhlasu se zpracováním a to po dobu platnosti souhlasu.

b) Jste-li Prodejce (náš smluvní partner) pak o Vás zpracováváme tyto kategorie osobních údajů: identifikační, kontaktní, údaje k objednávkám, platební údaje, výkazy (konkrétně se může jednat například o tyto osobní údaje – jména, příjmení, telefonní čísla, e-mailové adresy, čísla bankovních účtů atd.) jsou zpracovány na základě právního titulu plnění smlouvy a na základě zákonné povinnosti dle právních předpisů. Výše zmíněné kategorie osobních údajů jsou zpracovávány za účely – plnění smlouvy, evidence účetních dokladů, dodání zboží nebo služby, bezpečnost síťového provozu či párování platby a objednávky. Údaje jsou zpracovány takto v případě zákonné povinnosti evidence účetních dokladů po dobu 10 let podle § 35 odst. 2 zákona o DPH č. 235/2004 Sb., případě po dobu účinnosti smlouvy a následně 4 roky poté resp. po dobu trvání oprávněného zájmu správce.

Dále o Vás jako o Prodejci na základě plnění smlouvy a za účelem propagace zveřejňujeme kontaktní údaje na adrese www.porfix.cz/prodejci nebo je poskytujeme přímo zákazníkům. Jedná se konkrétně o tyto údaje:

I) jméno prodejce (živnostníka) nebo obchodní název

II) kontaktní telefonní číslo (Vámi poskytnuté za tímto účelem)

III) adresu provozovny

IV) e-mailovou adresu (Vámi poskytnutou za tímto účelem)

Chcete-li např. aktualizovat údaje kontaktujte přímo nás přímo marketing@porfix.cz.

2) Zpracování a sdělování Vašich informací

a) U zpracování všech výše uvedených osobních údajů není využíváno automatizovaného rozhodování. V určitých případech je využíváno tzv. profilování (např. pro zaslání relevantní nabídky pouze konkrétním klientům).

b) Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

I) PORFIX - pórobetón, a.s., IČO: 31 562 175, se sídlem ul. 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostoľany, Slovenská republika

II) Minion Interactive s.r.o., IČO: 22795791, se sídlem Jiráskova 16, 466 01 Jablonec nad Nisou,  Česká republika

III) Digital Vision Czech Republic a.s, IČO: 03177238, se sídlem  Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3, Česká republika

IV) Trockenmann s.r.o., IČO: 05713200, se sídlem Mladé Buky 47, 542 23 Mladé Buky, Česká republika

V) Další subjekty náležející do skupiny PORFIX.

VI) Případně poskytovatelé software, služeb a aplikací, které jsou v rámci zpracování osobních údajů Správcem a zpracovateli užívány.

Můžeme také Vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami pokud to vyžaduje či povoluje zákon, případně abychom zabránili trestnému činu a snížili rizika, pokud to vyžaduje zákon a kde to je nutné pro soudní řízení nebo abychom ochránili práva či majetek, a to náš nebo i našich zákazníků.
Osobní údaje, které od Vás shromažďujeme, jsou uchovávány a zpracovány pouze v rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“).

Vaše práva

a) Právo na přístup k osobním údajům (článek 15 GDPR) - Jde o právo na potvrzení rozsahu Vašich zpracovávaných osobních údajů. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, pak máte právo na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování, tedy máte právo vědět, jaké osobní údaje, proč a po jakou dobu o Vás zpracováváme.

b) Právo na opravu osobních údajů (článek 16 GDPR) - Jde o právo na bezodkladnou opravu Vašich nepřesných osobních údajů nebo jejich aktualizaci. Máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje nové nebo údaje v plném znění).

c) Právo na výmaz osobních údajů neboli právo „být zapomenut“ (článek 17 GDPR) - Ve stanovených případech máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali všechny Vaše osobní údaje, a to nenávratně a ze všech aktivních záloh.

d) Právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR) -Ve stanovených případech dle výše uvedeného článku máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů.

e) Právo na přenositelnost údajů (článek 20 GDPR) - Za podmínek stanovených v příslušném článku máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci, je-li to technicky proveditelné. Správce nesmí tomuto kroku nijak bránit a musí údaje předat v běžně strojově čitelném formátu. Pokud, v případě potřeby, vyžadujete kopii osobních údajů, tuto poskytujeme standardně bezplatně.

f) Právo vznést námitku (článek 21 GDPR) - Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely oprávněných zájmů správce, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování. Dále již pak nebude možné Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud oprávněný zájem nebude dále převažovat nad Vašimi zájmy, právy a svobodami. Pokud je na oprávněný zájem prováděno zpracování pro přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

g) Právo podat stížnost u dozorového úřadu (článek 77 GDPR) - V případě, že máte pocit, že dochází k porušování Vašich práv a svobod v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz.

h) Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

4) Změny našich Zásad ochrany osobních údajů

Jakékoli změny, které můžeme v budoucnu v těchto našich Zásadách učinit, budou publikovány na našich webových stránkách.